Tezler

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı  2001-2014 Tamamlanmış Tezler

Adı Soyadı Uzmanlık Tarihi Tez hocası Tezin adı
Dr.Esra AKASYA

 

16.03.2001 Prof.Dr.Dilek K. Selçuki Kontakt Dermatitli, 542 olgunun yama testi sonuçlarının değerlendirilmesi.
Dr.Mutlu ÇEŞME

 

20.12.2002 Prof.Dr.Güzin Özarmağan Pitriyazis versikolor’da flukonazol ve İtrakonazolun etkinliği
Dr.Mustafa KULAÇ

 

12.03.2002 Doç.Dr.Esen Özkaya Kronik ürtikerli hastaların infeksiyon odağı yönünden değerlendirilmesi
Dr.Cahide Nar ÇİFTÇİ 12.03.2002 Doç.Dr.Esen Özkaya Pitiriyazis rozea (Gibert) lezyonlarında polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile Herpesvirüs tip 7 sıklığının araştırılması
Dr.Chafik HABTEH

 

12.03.2002 Prof.Dr.Afet Akdağ Köse Psoriazisli hastalarda plazma Endotelin-1 değerlerinin sağlıklı kontrolle karşılaştırılmalı çalışması
Dr.Bahram DANESHVAR 20.06.2003 Prof.Dr.Güzin Özarmağan Onikomikozda klinik ve mikolojik değerlendirme

 

Dr.Rukiye KAYMAZ

 

20.10.2003 Doç.Dr. Can Baykal Mikozis fungoidesli hastalarda HLA-DRB1 ve HLA-DQB1 Alellerinin sıklığının araştırlması
Dr.Semra AKINTÜRK 26.09.2003 Prof.Dr.Rıfkiye Küçükoğlu Behçet hastalığında uzun dönem aft ve genital ülserasyonla seyreden olguların klinik değerlendirilmesi
Dr.Pınar ÇANKAYA

 

31.01.2003 Prof.Dr.Güzin Özarmağan İstanbul ilinde HSV1, HSV2 seroprevalansı ve etkileyen faktörler
Dr.Ebru SAĞLIK

 

22.01.2004 Prof.Dr.Can Baykal Gastrointestinal malignitesi olan hastalarda seboreik keratoz sıklığındaki değişimin araştırılması
Dr.Dilek ERZENGİN 29.01.2004 Prof.Dr.Güzin Özarmağan Psoriasiste puva ve darbant UVB tedavilerinin klinik etkinlik ve kardeş kromatid değişimi ve mikronukleus tayinleri ile karsinojenite özelliklerinin karşılaştırılması
Dr.Şehriyar NAZARİ

 

03.09.2004 Prof.Dr.Güzin Özarmağan Alopesi areataya eşlik eden lens değişiklikleri ve prognoz ile ilişkisi
Dr.Gülbostan TURSUN

 

19.07.2004 Prof.Dr.Dilek K. Selçuki Akne vulgariste topikal tetrasiklin tedavisi ile topikal tetrasiklin ve cilt bakımının karşılaştırılması
Dr.Evrim Pınar GÜZEL

 

17.06.2005 Prof.Dr.Güzin Özarmağan Seboreik keratozlarda klinik dermatoskopik ve histopatolojik bulguların uyumu
Dr.Dilek BAHÇEKAPILI

 

17.06.2005 Doç.Dr.Afet Akdağ Köse Kronik ürtikerde otoimmünitenin rolü ve direkt immun floresan inceleme
Dr.Didem YAZGANOĞLU 17.06.2005 Prof.Dr.Esen Özkaya 326 Atopik dermatitli olgunun klinik özelliklerinin değerlendirilmesi ve tanı kriterlerinin karşılaştırılması
Dr.Morad FARİD 05.08.2008 Prof.Dr.Gülsevim Azizlerli Behçet hastalığında paterji testinin subkutan ve/veya intrakutan uygulanması ve uygulama süresinin test sonucuna etkilerinin değerlendirilmesi
Dr.Emine Nur RİFAİOĞLU 25.09.2008 Prof.Dr.Güzin Özarmağan 2002-2008 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Psoriasis polikliniğinde izlenen sistemik tedavi gerektiren Psoriasis hastalarının retrospektif incelenmesi
Dr.Nahide GÜLTEKİN ÇEM

 

20.03.2009

 

Prof.Dr.Rıfkiye Küçükoğlu 1987-2007 yılları arasında kliniğimizde takip ve tedavi olan büllöz pemfigoidli hastaların klinik değerlendirilmesi
Dr.Algün POLAT EKİNCİ 28.04.2009 Prof.Dr.Can Baykal Ocak 2001-Nisan 2008 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda takip edilen mikozis fungoidesli hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi
Dr.Hüsniye Sinem GÜRBÜZ

 

28.05.2009 Prof.Dr.Esen Özkaya İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Alerji polikliniğinde 1996-2008 yılları arasında takip edilen kronik ürtikerli 800 olgunun kronik ürtiker-Helicobacter pylori infeksiyonu ilişkisi açısından değerlendirilmesi
Dr.Banu ÖTKÜR

 

28.09.2009 Prof.Dr.Rıfkiye Küçükoğlu Pemfigusta klinik ve immunfloresan bulguların karşılaştırılması
Dr.Zeynep TOPKARCI

 

13.05.2010 Prof.Dr.Gülsevim Azizlerli Behçet hastalarında KIRGEN Polimorfizminin incelenmesi
Dr.Emre TAMBAY

 

28.12.2009 Prof.Dr.Afet Akdağ Köse Henoch-Schönlein purpurası tanısında direkt immunfloresan incelemenin yeri
Dr.Sümbüle DÖNMEZ

 

13.12.2010 Prof.Dr.Rıfkiye Küçükoğlu Pemfigus grubu hastalıklarda prognozun belirlenmesi ve sağkalım oranları
Dr.Leyla MİRZOYEVA

 

23.12.2011 Prof.Dr.Esen Özkaya Periorbital ekzemalı 311 olgunun etyolojik faktörler yönünden değerlendirilmesi
Dr.Goncagül BABUNA

 

23.08.2011 Prof.Dr.Rıfkiye Küçükoğlu Pemfigusun yaşam kalitesi üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi
Dr.M.Sevinç ELİNÇ ASLAN 23.12.2011 Prof.Dr.Esen Özkaya Mesleksel alerjik kontakt dermatitli olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi
Dr.Hatice ERGÜN 09.11.2012 Prof.Dr.Afet Akdağ Köse Polikliniğimizde Alopesi Areata Tanısı İle İzlenen Hastaların Demografik, Klinik Özellikler ve Otoimmunite İle İlişkisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Dr. Yasemin ERDEM

 

09.11.2012 Prof.Dr.Güzin Özarmağan Genital Siğilli Hastalarda, Hasta ve Aile Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Dr.Malika UMAROVA 03.01.2013 Prof.Dr.Can Baykal

 

PUVA tedavisi alan mikozis fungoides hastalarında deri kanseri riski
Dr.Sezen YAZICI VURAL 04.07.2013 Prof.Dr.Güzin Özarmağan

 

Psoriyazis hastalarında sistemik tedaviye uyum
Dr.Esma ERBUDAK

 

04.07.2013 Prof.Dr.Güzin Özarmağan Kronik plak psoriyaziste fototerapinin yaşam kalitesine etkisi
Dr.Pınar BOZKURT 01.08.2013

 

Prof.Dr.Afet Akdağ Köse

 

Behçet Hastalığı ile Diğer Dermatolojik ve Sistemik Hastalıkların Birlikteliği; Behçet Hastalarında ve Birinci Derece Akrabalarında Ek Otoimmün Hastalık Varlığının Araştırılması
Dr.Tuğba ÖZKÖK AKBULUT 31.10.2013 Prof.Dr.Esen Özkaya

 

Yama testinde geç pozitifleşen kontakt alerjenler, testin optimal değerlendirme zamanı ve yinelenebilirlik oranları
Dr.Mohammed SH.JHAİSH 29.05.2014 Prof.Dr.Afet Akdağ Köse Behçet hastalığı, bipolar aftözis, rekürren oral aftöz stomatit ve sağlıklı kişilerdeki H.Pilori birlikteliğinin araştırılması
Dr.Tuğba ATCI 14.07.2014 Prof.Dr.Can Baykal

 

Erken Evre Mikozis Fungoides Hastalarında Dar Bant Ultraviyole-B Tedavisinin Etkinliği ve Güvenilirliği